Statut

...

STATUTUL ASOCIATIEI PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR (A.P.D.E.T.I.C.)CAPITOLUL I - Denumirea, sediul, scopul, obiectivele si activitatile asociatiei; durata de functionare

Articolul 1. Denumire

1.1 Denumirea Asociatiei este "Asociatia Producatorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (a.p.d.e.t.i.c.) , denumita în continuare "Asociatia".

Articolul 2. Sediul

2.1 Sediul Asociatiei este în România, Bucuresti, Bd. Jiului nr.2A, bloc Tornado, sector 1 .

2.2 Sediul va putea fi schimbat prin hotarârea Consiliului Director. 

2.3 Asociatia poate deschide filiale, sucursale sau birouri în tara sau strainatate prin hotarârea Adunarii Generale.

Articolul 3. Scopul, obiectivele si activitatile Asociatiei

3.1 Asociatia este o organizatie profesionala non-profit, independenta, neguvernamentala, cu personalitate juridica, constituita conform dispozitiilor O.G.26/2000 modificata si completata de O.G. 37/2003 având drept scop :

a) dezvoltarea domeniului si a pietei echipamentelor de tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) in Romania prin orice mijloace legale; 

b) acceptarea Asociatiei ca partener de dialog cu institutiile guvernamentale si legislative in vederea imbunatatirii cadrului legislativ actual si promovarii de noi acte normative menite sa contribuie la dezvoltarea domeniului si a pietei echipamentelor TIC in Romania;

.  Pentru atingerea scopului, Asociatia si-a stabilit urmatoarele obiective :

a) sa apere, sa reprezinte si sa promoveze interesele profesionale si activitatea legala a companiilor producatoare/distribuitoare de echipamente TIC ; 

b) sa sprijine prin mijloace proprii dezvoltarea si consacrarea activitatii companiilor producatoare/distribuitoare de echipamente TIC ; 

c) sa reprezinte interesele comune ale asociatiei pe langa institutiile/organismele de stat sau private, interne sau internationale; 

d) sa reprezinte interesele comune ale companiilor producatoare/distribuitoare de echipamente TIC in domeniul drepturilor de autor, drepturilor fiscale, drepturilor vamale si de asemenea in alte domenii juridice; 

e) sa stabileasca, sa promoveze si sa urmareasca aplicarea normelor de etica si conduita profesionala în cadrul activitatii companiilor producatoare/distribuitoare de echipamente TIC; 

f) sa reprezinte interesele comune ale asociatiei in fata de tertilor; 

g) sa desfasoare activitati economice directe, cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul asociatiei;

.  Pentru atingerea obiectivelor mai sus mentionate, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:

a) organizarea si functionarea sistemelor de difuzare publica a informatiilor privind activitatea c ompaniilor producatoare/distribuitoare de echipamente TIC; 

b) informarea curenta a membrilor sai cu ultimele reglementari, amendamente, dezvoltari sau initiative de organizare sau de modificare a cadrului curent; 

c) formularea unui punct de vedere comun care sa apere interesele si sa asigure buna functionare a companiilor producatoare/distribuitoare de echipamente TIC , punct de vedere pe care sa il inainteze organelor competente; 

d) organizarea de conferinte, seminarii, diverse actiuni si intalniri de perfectionare profesionala si/sau de promovare a domeniului TIC; 

e) elaborarea de studii si propuneri privind prioritatile în reglementarea si organizarea domeniului TIC si promovarea lor în vederea adoptarii acestora de catre autoritatile cu competenta de reglementare si legiferare în domeniu; 

f) organizarea de dezbateri privind problemele membrilor, asigurând armonizarea intereselor si elaborând cadrul de sustinere si promovare a intereselor comune ale acestora; 

g) organizarea cadrului de colaborare permanenta a membrilor cu celelalte autoritati si institutii în domeniu; 

h) organizarea si participarea la întâlniri, seminarii, prelegeri, vizite, conferinte legate de domeniul de activitate; 

i) asigurarea materialului pentru publicatii informative de specialitate; 

k) stabilirea de contacte si schimburi de puncte de vedere cu alti profesionisti în domeniu din tara sau din strainatate în vederea afilierii Asociatiei la organisme similare din tara strainatate; 

l) acordarea de asistenta si de sprijin de specialitate membrilor si celor interesati;

Articolul 4 - Durata de functionare

4.1 Durata de functionare este nelimitata.

CAPITOLUL II - Membrii asociatiei

Articolul 5 - Calificarea

5.1 Categoriile de membri ai Asociatiei vor fi urmatoarele: membri fondatori, membri titulari si membri onorifici.

5.1.1 " membri fondatori" reprezinta persoanele juridice care au participat la sedinta de constituire a Asociatiei si au semnat actele constitutive ale Asociatiei. Membrii fondatori sunt in acelasi timp si membri titulari.

5.1.2 " membri titulari" in Asociatie pot fi persoanele juridice care:

a) au ca obiect de activitate productia si/sau distributia/comercializarea echipamentelor din domeniul TIC, consultanta si/sau alte servicii in domeniul TIC;

b) cel putin un procent de 50% din cifra de afaceri anuala este realizat din activitatile mentionate.

Membrii titulari au dreptul sa voteze cu conditia sa aiba achitate la zi obligatiile financiare catre Asociatie.

5.1.3 "membri onorifici" sunt numai persoane fizice care au contributii deosebite teoretice si/sau practice în domeniul tehnicii de calcul sau în alte domenii legate de acesta. Membrii onorifici nu platesc cotizatie. Ei pot participa la Adunarile Generale ale Asociatiei, iar Asociatia va solicita prezenta acestora la sedintele unde opinia lor este considerata necesara. Membrii onorifici nu au drept de vot.

5.2 Calitatea de membru nu poate fi cedata sau transferata.

Articolul 6 - Admiterea

6.1 Pentru a deveni membru titular, orice persoana juridica eligibila potrivit prevederilor de mai sus va adresa Consiliului Director o cerere de admitere ca membru al Asociatiei, prin care va arata ca întelege sa respecte prevederile Statutului.

6.2 Cererea se aproba de catre Consiliul Director, in urma unei analize din care sa rezulte ca activitatea desfasurata de solicitant pana in acel moment este in concordanta cu prevederile statutului, scopul si obiectivele Asociatiei. Refuzul admiterii nu trebuie justificat.

6.3 Membrii onorifici sunt alesi de catre Consiliul Director, la propunerea unuia sau a mai multor membri ai Asociatiei.

6.4 Daca, din orice motiv, unul dintre membri se retrage din Asociatie, reintrarea sa se poate face numai cu acordul Adunarii Generale.

Articolul 7 - Drepturi si obligatii ale membrilor

7.1 Membrii titulari au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la toate activitatile si actiunile Asociatiei;

b) sa participe la Adunarile Generale;

c) sa exercite dreptul de vot in conditiile prezentului Statut;

d) sa fie informati despre orice problema de interes privind activitatea Asociatiei;

e) sa consulte banca de date, publicatiile si materialele documentare apartinând Asociatiei si sa beneficieze de facilitatile Asociatiei;

f) sa ceara explicatii Consiliului Director sau membrilor acestuia si Cenzorului despre situatia si activitatea Asociatiei;

g) alte drepturi decurgând din lege sau din Statut.

.  Membrii onorifici au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la toate activitatile si actiunile Asociatiei;

b) sa participe la Adunarile Generale;

c) sa consulte banca de date, publicatiile si materialele documentare apartinând Asociatiei si sa beneficieze de facilitatile Asociatiei.

7.3 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii, cu mentiunea ca membrii onorifici nu au obligatia de a plati cotizatie:

a) sa respecte Statutul Asociatiei;

b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;

c) sa achite la zi obligatiile financiare (cotizatia) fata de Asociatie;

d) sa se abtina de la fapte care ar periclita activitatea si bunul renume al Asociatiei;

e) sa informeze Asociatia despre orice incompatibilitate sau conflict de interese între anumite situatii specifice sau personale si activitatile Asociatiei;

f) alte obligatii care rezulta din Statut, calitatea de membru sau prevederile legale.

Art. 8 - Încetarea calitatii de membru

8.1 Calitatea de membru poate înceta in urmatoarele cazuri:

8.1.1 Renuntarea expres la calitatea de membru al Asociatiei prin nota scrisa adresata Consiliului Director.

8.1.2 Membrii Asociatiei pot fi exclusi sau suspendati pentru neplata cotizatiei de membru, nerespectarea Statutului, actiuni îndreptate împotriva Asociatiei, nerespectarea regulilor de organizare si conduita profesionala generale si/sau specifice ale Asociatiei, alte motive întemeiate care determina incompatibilitatea cu calitatea de membru.

8.1.3 In caz de neplata a cotizatiei in termen de o luna de la emiterea facturii, persoana juridica membra a Asociatiei se considera suspendata fara indeplinirea altor formalitati, nemaiavand drept de vot pana la indeplinirea obligatiei de plata. In cazul unei interzieri la plata mai mare de 3 luni de la emiterea facturii, calitatea de membru al Asociatiei inceteaza de drept, fara indeplinirea altor formalitati.

8.1.4 Propunerea de excludere sau suspendare pentru alte motive decat neplata cotizatiei va fi facuta Adunarii Generale care va decide cu votul a 2/3 din numarul total al membrilor titulari prezenti.

8.2 Membrii care se retrag sau sunt exclusi ramân obligati sa achite cotizatiile si alte obligatii fata de Asociatie datorate pâna la data excluderii sau retragerii lor.

CAPITOLUL III - Organizarea asociatiei

Articolul 9 - Structura Asociatiei

9.1 Organele centrale ale Asociatiei sunt Adunarea Generala si Consiliul Director.

9.2 Organul de control al Asociatiei este constituit dintr-un cenzor sau o comisie de cenzori.

Articolul 10 - Adunarea Generala

10.1 Adunarea Generala este organul suprem al Asociatiei.

10.2 Membrii, persoane juridice, vor desemna reprezentanti în Adunarea Generala. In cazul în care persoana împuternicita sa reprezinte permanent nu poate sa participe, atunci persoana juridica membra va desemna pe baza de împuternicire o alta persoana pentru Adunarea Generala respectiva.

10.3 Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezenti cel putin 2/3 din membrii cu drept de vot. Hotarârile se iau cu majoritatea simpla (jumatate plus unu) a membrilor cu drept de vot prezenti. In cazul în care, dupa prima convocare, nu se poate întruni cvorumul necesar, se va convoca o a doua Adunare Generala care se va tine valabil indiferent de numarul membrilor cu drept de vot prezenti, iar hotarârile vor fi luate cu majoritate simpla din numarul acestora.

10.4 Adunarea Generala va fi prezidata de un Presedinte de sedinta. In urma fiecarei adunari generale va fi intocmit de catre secretarul sedintei un procesul-verbal care va fi semnat de acesta si de catre presedintele de sedinta. Presedintele de sedinta si secretarul (reprezentanti ai membrilor cu drept de vot ai Asociatiei) vor fi alesi la inceputul fiecarei sedinte a Adunarii Generale cu jumatate plus unu din voturile membrilor cu drept de vot prezenti.

10.5 Hotarârile vor fi luate de Adunarea Generala pe baza propunerilor discutate in cadrul respectivei adunari. Propunerile vor fi formulate/centralizate, dupa caz, de catre initiatorul Adunarii Generale si transmise membrilor Asociatiei odata cu convocarea.

10.6 Adunarea Generala are loc cel putin o data pe an.

Modalitatile de convocare a Adunarii Generale sunt urmatoarele:

a) convocare facuta de si la initiativa Presedintelui Consiliului Director;

b) convocare facuta de catre Presedintele Consiliului Director la initiativa a cel putin 1/3 din membrii Asociatiei;

c) convocare facuta de si la initiativa a cel putin 1/3 din membri.

10.7 Convocarea va contine data, ora si locul unde urmeaza sa aiba loc Adunarea Generala precum si ordinea de zi si va fi trimisa, prin fax, e-mail, scrisoare cu confirmare de primire sau orice alt mijloc cu care se poate dovedi data trimiterii, cu cel putin 3 zile libere înainte de data fixata. In cazul în care pe ordinea de zi se afla modificarea prezentului statut, odata cu convocarea vor fi trimise si propunerile de modificare.

10.8 Adunarea Generala este competenta:

a) sa stabileasca strategia si obiectivele generale ale asociatiei;

b) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli;

c) sa aprobe bilantul contabil;

d) sa stabileasca numarul membrilor Consiliului Director, sa-i aleaga si sa-i revoce pe acestia;

e) sa stabileasca remuneratia, atributiile si perioada de mandat a membrilor Consiliului Director;

f) sa aleaga si sa revoce cenzorul/comisia de cenzori si sa stabileasca remuneratia acestuia/membrilor comisiei de cenzori;

g) sa hotarasca admiterea, suspendarea, excluderea sau reintrarea membrilor sai;

h) sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a Consiliului Director;

i) sa aprobe si sa modifice planul de activitate;

j) sa stabileasca si sa modifice nivelul taxelor de admitere si ale cotizatiilor datorate de membrii Asociatiei;

k) sa modifice actul constitutiv si statutul;

l) sa dizolve si lichideze asociatia, precum si sa stabileasca destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;

m) hotaraste afilierea la organisme nationale sau internationale;

n) aproba constituirea filialelor asociatiei si numeste conducerea acestora;

o) sa exercite orice alte prerogative prevazute in statut.

10.9 Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Toate voturile sunt egale.

Articolul 11 - Consiliul director

11.1 In intervalele dintre Adunarile Generale ale asociatiei, conducerea acesteia este incredintata Consiliului Director compus din Presedinte, Vicepresedinte si membri.

11.2 Membru ales in Consiliul Director poate fi numai un reprezentant al unui asociat cu drept de vot, exceptie facand Presedintele care poate fi si o persoana din afara Asociatiei.

11.3 In momentul în care un membru titular nu mai face parte din Asociatie, atunci, în mod automat, calitatea de membru in Consiliul Director a reprezentantului sau, va înceta. Adunarea Generala va alege un nou membru al Consiliului Director pana la expirarea mandatului acestuia.

Membrii onorifici nu pot face propuneri pentru functia de membru al Consiliului Director si nici nu pot ocupa o astfel de functie.

11.4 Consiliul Director este format din membrii fondatori si are mandat pana la data de 31 decembrie 2005.

11.5 Consiliul Director al asociatiei administreaza asociatia si patrimoniul acesteia.

11.6 Consiliul Director are puteri depline in perioada dintre Adunarile Generale.

11.7 Presedintele reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si o angajeaza in mod legal.

11.8 Vicepresedintele este inlocuitorul Presedintelui, pe perioada cat acesta nu este disponibil, avand drepturile si obligatiile acestuia.

11.9 Membrii Consiliului Director au posibilitatea de o opta pentru a avea 1-3 voturi in Consiliul Director in functie de cuantumul cotizatiei (1 vot pentru o cotizatie de 100 euro/luna, 2 voturi pentru o cotizatie de 200 euro/luna si 3 voturi pentru o cotizatie de 300 euro/luna). 

11.10 Consiliul Director se va întruni cel putin o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie.

11.11 Convocarea sedintei lunare este facuta de catre Presedinte. Convocarea altor sedinte poate fi facuta si de 1/3 din dintre membrii Consiliului Director. Convocarea se face în scris prin fax, e-mail, scrisoare cu confirmare de primire sau orice alt mijloc cu care se poate dovedi data trimiterii cu cel putin 48 de ore înainte de sedinta Consiliului Director. Convocarea va cuprinde data si ora, locul si ordinea de zi a sedintei. De asemenea, Consiliul Director, în sedinta pe care o tine, va putea stabili care va fi urmatoarea data pentru întâlnire. Convocarea urmatoare va fi trimisa numai celor care nu au participat.

11.12 Jumatate plus unu din membrii Consiliului Director constituie cvorumul necesar la orice sedinta a Consiliului Director convocata statutar.

11.13 Hotararile se adopta cu majoritate de jumatate plus unu din voturile exprimate. In caz de paritate, propunerea supusa votului se considera respinsa. 

11.14 Membrii Consiliului Director nu pot vota prin reprezentanti.

11.15 Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a asociatiei;

b) stabileste organigrama asociatiei, statul de functii si de salarizare;

c) rezolva problemele curente ale activitatii;

d) elaboreaza strategia de folosire a fondurilor;

e) aproba regulamentul de ordine interioara si functionare a Asociatiei;

f) coordoneaza activitatea de presa si propaganda editata sau difuzata prin alte mijloace;

g) organizeaza manifestari nationale sau internationale;

h) aproba mandatele pentru delegatii asociatiei, care participa la reuniuni pe plan national si international;

i) hotaraste schimbarea de sediu;

j) pregateste Adunarile Generale si se ingrijeste de buna lor desfasurare;

k) intocmeste raportul anual privind activitatea asociatiei;

l) elaboreaza proiectele programelor strategice ale asociatiei, precum si ale planurilor anuale de activitati si bugetelor de venituri si cheltuieli;

m) infiinteaza comisii, directii sau sectii de specialitate pe diferite domenii de activitate; indruma si controleaza activitatea acestora;

n) aproba numirea si revocarea personalului de conducere al unitatilor apartinand asociatiei;

o) decide recompensele ce se cuvin membrilor asociatiei si altor persoane care au desfasurat o activitate deosebita pentru asociatie;

p) controleaza si tine evidenta actiunilor intreprinse;

r) indeplineste obligatiile asociatiei ca persoana juridica;

s) prezinta Adunarii Generale a asociatiei raportul de activitate asupra activitatii desfasurate;

t) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

u) exercita orice alte atributii necesare realizarii scopului asociatiei.

11.16 In urma fiecarei sedinte a Consiliului Director va fi intocmit de catre secretarul sedintei un proces-verbal care va fi semnat de acesta si de catre Presedinte.

Secretarul va fi ales la inceputul fiecarei sedinte dintre cei prezenti.

Procesul verbal va fi transmis tuturor membrilor Consiliului. Procesele verbale care contin hotarâri importante privind activitatea Asociatiei vor fi transmise si celorlalti membri ai Asociatiei.

11.17 Membrii Consiliului Director pot renunta la aceasta calitate oricând, printr-o notificare trimisa Consiliului Director cu 15 zile înainte de data de la care se doreste încetarea acestei calitatii.

Articolul 12 - Presedintele Consiliului Director

12.1 Presedintele asociatiei prezideaza sedintele Consiliului Director.

12.2 Presedintele asociatiei are urmatoarele atributii:

a) urmareste realizarea deciziilor Consiliului Director;

b) urmareste aplicarea regulamentului de ordine interioara;

c) asigura legaturile asociatiei cu alte persoane juridice din tara si de peste hotare;

d) faciliteaza participarea asociatiei la reuniuni, simpozioane, colocvii, seminarii, conferinte, pe plan national si international;

e) reprezinta si angajeaza asociatia in relatiile cu tertii;

f) primeste, analizeaza si rezolva memoriile, scrisorile, reclamatiile si sugestiile venite din partea salariatilor sau a tertilor;

g) angajeaza si concediaza personalul angajat in conditiile legii;

h) supravegheaza functionarea corespunzatoare a tuturor serviciilor, filialelor si unitatilor infiintate de catre asociatie;

i) detine dreptul pentru prima semnatura in actele financiar-contabile;

j) convoaca Adunarea Generala si Consiliul Director.

12.3 Presedintele este raspunzator pentru intreaga sa activitate in fata Consiliului Director, a Adunarii Generale si a organelor statului.

12.4 Presedintele prezinta Consiliului Director, la solicitare, rapoarte de activitate.

Articolul 13 - Cenzorul

13.1 Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor, contabil autorizat sau expert contabil. In situatiile in care legea o cere, cenzorul este inlocuit de o comisie de cenzori.

13.2 In realizarea competentei sale cenzorul/comisia de cenzori:

a) cerifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii stabilite in statut sau de catre Adunarea Generala;

CAPITOLUL IV - Patrimoniul Asociatiei

Articolul 14 - Patrimoniul

Patrimoniul initial al Asociatiei este format din suma de 11.000.000 lei.

Articolul 15 - Finantarea

15.1 Veniturile Asociatiei provin din:

a) taxa de admitere in cadrul Asociatiei;

b) cotizatiile membrilor;

c) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;

d) dividendele societatilor comerciale înfiintate de Asociatie;

e) venituri realizate din activitati economice directe;

f) donatii, sponsorizari sau legate;

g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevazute de lege.

15.2 Taxa pentru admiterea ca membru al Asociatiei va fi stabilita la prima sedinta a Consiliului Director, urmand ca orice modificare ulterioara sa fie facuta cu aprobarea Adunarii Generale.

15.3 Cuantumul initial al cotizatiei si periodicitatea platii acesteia vor fi stabilite la prima sedinta a Consiliului Director, urmand ca orice modificare ulterioara sa fie facuta cu aprobarea Adunarii Generale.

15.4 Cotizatia se va achita pe baza facturii fiscale emise de Asociatie.

15.5 Taxa de membru si cotizatia se vor achita prin ordin de plata in contul bancar al Asociatiei sau in numerar la casieria Asociatiei.

Articolul 16 - Registre si exercitiul financiar

16.1 Evidenta financiara este tinuta în conformitate cu legislatia româna. Exercitiul financiar va fi anul calendaristic.

CAPITOLUL V - Incetarea asociatiei

Articolul 17 - Incetarea Asociatiei are loc prin dizolvare sau reorganizare, hotarata de Adunarea Generala a membrilor acesteia, de drept sau prin hotarare judecatoreasca.

Articolul 18 - Lichidarea patrimoniului Asociatiei se va face de catre o comisie desemnata de Adunarea Generala, activul fiind destinat lichidarii datoriilor, iar excedentul se va aloca, in caz de reorganizare, noii asociatii, iar in caz de dizolvare unei institutii nepatrimoniale cu scop similar.

CAPITOLUL VI - Dispozitii finale

Articolul 19 - Asociatia are stampila si insemne proprii.

Articolul 20 - Prezentul statut este valabil pe toata durata existentei Asociatiei , modificarea sau completarea sa urmand a se face de catre Adunarea Generala in forma scrisa si cu indeplinirea

conditiilor legale de fond si de forma.

Articolul 21 Prezentul Statut s-a redactat in 5 exemplare a fost aprobat de catre toti asociatii fondatori conform listei anexate (anexa 1) care este parte integranta a acestuia. 1. S.C. FLAMINGO COMPUTERS SA - EDUARD SAMSON

 2. S.C. M.G.T. EDUCATIONAL SRL - NICUSOR CARTACAI - TEODORESCU

 3. S.C. TREND IMPORT EXPORT SRL - ANDREEA STANESCU

 4. S.C. GRUP TRANSILVAE SRL - BOGDAN VASILESCU

 5. S.C. AGIS COMPUTER SRL - LIVIU CRISTEA

 6. S.C. GEMINI SP SRL - Ion Maican

 7. S.C. SCOP COMPUTERS SRL - HORIA CHITU

 8. S.C. LASTING SRL - Razvan Bocaeti

 9. S.C. K TECH ELECTRONICS SRL - Luminita Nedelecu

 10. S.C. TORNADO SISTEMS SRL - Ion Cusa

 11. S.C. HEWLETT-PACKARD ROMANIA SRL - Irinel Ilie